Τρωικός Πόλεμος. Γλυπτά του Anthony Caro

Κείμενα: Αγγέλα Ταμβάκη, Julius Bryant, John Spurling

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997»
Αθήνα 1997
101 σελ.
ISBN 0863553583