06.05.2021 Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τη σχετική ανακοίνωση θα τη βρείτε εδώ.

Tο σχετικό Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), θα το βρείτε εδώ.

Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας, θα το βρείτε εδώ.

Το σχετικό έντυπο αίτησης του ΑΣΕΠ θα το βρείτε εδώ.

Την περίληψη της προκήρυξης θα τη βρείτε εδώ.