Εθνική Πινακοθήκη, 26 Ιανουαρίου - 9 Μαρτίου 1976

See the catalogue of the exhibition here.