Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξ. Σούτσου ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει δύο (2) άτομα για απασχόληση στη φύλαξη των χώρων του Μουσείου Καπράλου (Αίγινα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Την περίληψη της προκήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Ολόκληρη την προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ.

Το παράρτημα της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Το ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας θα το βρείτε εδώ.

Το έντυπο της σχετικής αίτησης θα το βρείτε εδώ.