Η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Π.Μ.Α.Σ.
Το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) θα το βρείτε εδώ.
Απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα θα βρείτε εδώ.