Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης συνήλθε στις 24 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση, για να ενημερωθεί για την Έκθεση Αποτελεσμάτων ΓΕΔΔ με αντικείμενο «τον έλεγχο των μέτρων φύλαξης και των συνθηκών ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου» (Φ. 29.12/4577/21-03-12) και για την προβολή που αυτή έλαβε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώντας ότι πολλές από τις αναφορές που γίνονται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εκφράζει την έκπληξή του.

Τόσο το σύστημα ασφαλείας της Εθνικής Πινακοθήκης, το οποίο χαρακτηρίστηκε στον τύπο «διάτρητο», όσο και η κατάσταση λειτουργίας του (ενδοεπικοινωνία, μπαταρίες, κασέτες καταγραφής κ.λ.π.) βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και συντηρούνται διαρκώς σε στενή συνεργασία με την εταιρία παροχής συστημάτων ελέγχου.

Στο επισυναπτόμενο παράρτημα εξετάζονται αναλυτικά και επιμέρους αναφορές της έκθεσης της ΓΕΔΔ, στα συστήματα ασφαλείας και τεκμηριώνεται επαρκώς η πραγματική κατάσταση.

Η ευθύνη παρακολούθησης της ασφάλειας της Εθνικής Πινακοθήκης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΕΠΜΑΣ και για ευνόητους λόγους ασφαλείας είναι σε γνώση μόνον των υπαλλήλων που ασχολούνται με τη φύλαξη της ΕΠΜΑΣ.

Εκ των πραγμάτων η έκθεση αυτή δεν μπορεί να είναι πλήρης, εφόσον δεν εξετάστηκαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την ασφάλεια της Εθνικής Πινακοθήκης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε δύσκολες περιόδους κρίσης γίνονται περιορισμοί δαπανών κυρίως στον δημόσιο τομέα και επιβραδύνονται οι εκσυγχρονισμοί των συστημάτων ασφαλείας που ακολουθούν το γρήγορο ρυθμό της τεχνολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης είναι ωστόσο σίγουρο μετά από ενδελεχή διερεύνηση ότι τα συστήματα ασφαλείας της Εθνικής Πινακοθήκης είναι απολύτως αξιόπιστα, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης όπως άλλωστε αναφέρεται στην έκθεση της ΓΕΔΔ, σύμφωνα με τις ένορκες καταθέσεις της εταιρίας συντήρησης.

Τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν θα είναι ποτέ επαρκή αν δεν υποστηρίζονται από το αντίστοιχο σε αριθμό προσωπικό φύλαξης, το οποίο η διοίκηση της Εθνικής Πινακοθήκης κατ’ επανάληψη είχε ζητήσει από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., πριν το ατυχές συμβάν, όπως αποδεικνύεται και από τη σχετική αλληλογραφία.