Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για «Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων Παραρτημάτων ΕΠΜΑΣ» για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 48.387,10 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΜΔΗΣ.ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΜΑΣ ΑΔΑ