Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Η/Μ εγκαταστάσεων» με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 395.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένα

1. Προκήρυξη στην ΕΕ με το ΑΔΑΜ

2. Αναλυτική διακήρυξη με το ΑΔΑΜ

3. Περίληψη με το ΑΔΑ