ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου υλικού».