Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Ο Διευθυντής, που έχει την ευθύνη του καλλιτεχνικού και μουσειολογικού προγραμματισμού, επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με πενταετή θητεία. Το Μουσείο διαθέτει τρεις διευθύνσεις: α) τη Διεύθυνση Συλλογών, β) τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού και γ) τη Διεύθυνση Συντήρησης, με τρεις διευθυντές επικεφαλής. Το Μουσείο έχει περίπου 100 υπαλλήλους μόνιμους και έκτακτους. Μισθοί και ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από κρατική επιχορήγηση. Έσοδα από κληροδοτήματα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες: π.χ. το κληροδότημα Σούτσου καλύπτει μόνο κτιριακές δαπάνες, εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και αγορές παλαιών έργων τέχνης (οι δημιουργοί πρέπει να έχουν αποβιώσει τριάντα χρόνια πριν). Προτάσεις για αγορές υποβάλλει η πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτείται από τον Διευθυντή και τέσσερα μέλη του Δ.Σ. με την εγγύτερη σχέση με το αντικείμενο.

Διευθύντρια
Συραγώ Τσιάρα

H Συραγώ Τσιάρα είναι ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια. Ανέλαβε τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου τον Ιούλιο του 2022.
Βιογραφικό

Διεύθυνση Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού
Έφη Αγαθονίκου

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού


Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος 
Απόστολος Μπότσος

Αντιπρόεδρος
Έλλη Σούτσου-Βαρότσου

Τακτικά Μέλη

Γκίκας Χαρδούβελης
Εμμανουέλα Βασιλάκη
Αθανάσιος Κοκκινέας
Μποκόρος Χρήστος
Όλγα Μεντζαφού
Παναγιώτης Τουρνικιώτης
Αντώνης Κομνηνός