Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021 για την Πρόσληψη εννέα (09) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και β) τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Νυχτοφυλάκων  Μουσείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου:

Τον Πίνακα Απορριφθέντων Υποψηφίων θα τον βρείτε εδώ.

Τον Πίνακα Κατάταξης Επιτυγχόντων Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ, Ειδικότητας Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων, θα τον βρείτε εδώ.

Τον Πίνακα Κατάταξης Επιτυγχόντων Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ, Ειδικότητας Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Μουσείων, θα τον βρείτε εδώ.