Anafiotika - Xydias Nikolaos

Xydias Nikolaos (1828 - 1909)

Anafiotika, after 1899

Oil on cardboard, 68 x 53 cm

E. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.249

Share: