Artemis Gyzi - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Artemis Gyzi, 1890

Oil on canvas, 100 x 75 cm

Ε. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.251
On view Main Building

Share: