Kantounis with his Palette - Kantounis Nikolaos

Kantounis Nikolaos (1768 - 1834)

Kantounis with his Palette

Oil on panel, 25 x 20 cm

E. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.868
On view Corfu Annex

Share: