Self-Portrait of the Artist Painting a Religious Scene - Kantounis Nikolaos

Kantounis Nikolaos (1768 - 1834)

Self-Portrait of the Artist Painting a Religious Scene

Oil on canvas, 25 x 19 cm

E. Koutlidis Foundation Collection

Inv. Number Κ.847
On view Coumantaros Art Gallery

Share: