The Washerwoman - Kapralos Christos

Kapralos Christos (1909 - 1993)

The Washerwoman, 1954

Porous stone, 54 x 30 x 76 cm

Former Christos and Souli Kapralos Foundation

Inv. Number Π.11618
On view Kapralos Museum

Share: